Disclaimer

Op deze website publiceren wij informatie over onze producten en diensten. Aan het correct publiceren van deze informatie wordt de uiterste zorg besteed. Ondanks alle zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er een fout of vergissing op de website staat vermeld. Aan kennelijke fouten of vergissingen op de website kunnen geen rechten worden ontleend en binden ons niet.

Eurolines sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe en/ of indirecte schade van welke aard dan ook die het gevolg is of verband houdt met het gebruik van deze site.

Copyright/ Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op de inhoud, beeld en de vormgeving berust bij Eurolines Nederland BV. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurolines Nederland BV.

Privacy

Uw persoons- en adresgegevens worden gebruikt om uw aanvraag of reservering te kunnen verwerken. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze nodig zijn om uw aanvraag of reservering te kunnen verwerken.

Vervoersvoorwaarden

De vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op alle bij Eurolines Nederland BV of haar agenten geboekte busreizen.

Wijzigingen

Eurolines en/of haar buitenlandse vervoerders zijn te allen tijde gerechtigd de dienstregeling met de daarin aangekondigde vertrek- en aankomsttijden en plaatsen te wijzigen. De reiziger dient zich 48 uur voor het aangekondigde tijdstip van vertrek te vergewissen of er in het tijdstip van vertrek een wijziging is opgetreden.

Informatie

Op de website staat informatie vermeld die van belang kan zijn voor een goed verloop van de reis. Wij adviseren u dan ook deze informatie voor vertrek door te nemen.

Eurolines kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/ of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Links

Op de Eurolines website worden enkele hyperlinks naar andere websites getoond ter informatie. Deze zijn geen eigendom van Eurolines, maar dienen alleen ter informatie. Eurolines aanvaardt geen aansprakelijkheid en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de beelden, producten, diensten en het functioneren van deze websites.

Toepasselijk recht/ Bevoegde rechter

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen die zullen opkomen naar aanleiding van deze voorwaarden of in verband met de uitvoering van de overeenkomst, zullen uitsluitend in eerste aanleg worden berecht door de( president van de ) Arrondissementsbank te Amsterdam, behoudens indien de Kantonrechter krachtens een dwingendrechtelijke wetsbepaling bevoegd is van het geschil kennis te nemen in welk geval de volgens de wet bevoegde Kantonrechter over de zaak zal bestlossen en behoudens voorzover de reiziger binnen een maand kenbaar maakt dat het geschil beslecht dient te worden door de wet aangewezen relatief competente rechter.

Indien en voorzover er een geschil bestaat over de interpretatie van de onderhavige vervoersvoorwaarden van Eurolines, is bij de beslechting hiervan de versie in de Nederlandse taal beslissend.

Kennisgevingen

Alle kennisgevingen aan Eurolines zullen geschieden aan:
Eurolines Nederland BV
Julianaplein 5
1097 DN AMSTERDAM